Ara
Close this search box.

Al-mirqat dergisi

Mirka İslami Araştırmalar Dergisi (Mirka)
Yeni Sayı: 9. Sayı

Makaleler

Dergi Hakkında

Mirka İslami Araştırmalar Dergisi (Mirka), Filistin Dışındaki Alimler Heyeti Derneği’nin bir yayın organı olup hakemli akademik bir dergidir. Mirka İslami Araştırmalar Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin yayın dili Arapça’dir. Yayınlanan makalelerin ilim ve dil yönünden sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları Mirka İslami Araştırmalar Dergisi’ne aittir.

Makale Kabul Tarihleri: Haziran  için: 15 Nisan;  Aralık  için 15 Ekim son tarihtir.

Dergiye gelen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Makale kabulleri dergipark üzerinden yapılır. Bilimsel makalelerin hacmi kaynakça ve dipnot dahil 8.000 aşmamalıdır. Makaleler İsnad APA (6. Versiyon) esas alınarak hazırlanmalı ve yazım kurallarına riayet edilmelidir.

Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen araştırmanın daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir tarafa sunulmamış olması gerekir. Araştırmacı, araştırmasının kendisine ait özgün bir çalışma olduğunu, doktora, yüksek lisans tezi veya daha önce yayınlanmış bir kitabından alıntı olmadığını beyan ederek bu hususta yazılı bir taahhütte bulunmalıdır.
 2. Araştırma, özgün ve ilmi bir derinliğe sahip olmalı, yayınlanmasıyla bilgiye dair yeni şeyler ortaya koymalı ve günümüzde ortaya çıkan güncel sorunlara çözüm aramalıdır. Ayrıca araştırmacı, bilimin doğası gereği objektif ve tarafsız bir yaklaşım sergilemelidir.
 3. Araştırmanın, dilin bütünlüğü dikkate alınarak dil ve dilbilgisi hatalarından arındırılmış, imla ve noktalama kurallarının dikkate alındığı bilimsel bir yapıya sahip olması gerekir.
 4. Yayın Kurulu, araştırmaların yayınlanması noktasında öncelikleri belirleme hakkına sahiptir ve Filistin meselesiyle ilgili konulara öncelik verir.
 5. Araştırmacı, Yayın Kurulu’na sunulduktan sonra Yayın Kurulu’nun uygun gördüğü gerekçeler dışında, araştırmasının yayınlanmaması yönünde bir talepte bulunamaz. Araştırmacı, yayınlanmadan önce araştırmasını geri çekme talebinde bulunduğu takdirde, dergi tarafından yapılan tahkim süreci ve diğer masrafları üstlenir.
 6. Araştırmanın yayına kabul edilmesi durumunda, tüm yayın haklarının dergiye devredildiğine dair bir sözleşme hazırlanır ve araştırmacı tarafından imzalanır. Yazar, anlaşmayı imzaladıktan sonra derginin onayı olmadan bu araştırmayı başka bir yerde veya elektronik ortamda yayınlayamaz.
 7. Yayınlanan araştırmalarda ifade edilen görüşler, araştırmacıların bakış açısını ifade eder, derginin görüşünü yansıtmaz.
 8. Dergi, yayınlanmış araştırmalar, kitap incelemeleri ve diğer çalışmalar için herhangi bir ücret ödemez veya ücret talep etmez. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen araştırmalardan elde edilen varlıklar sahiplerine iade edilmez.
 9. Araştırmacı, her biri iki yüz kelimeyi geçmemek kaydıyla Arapça ve İngilizce olarak hazırladığı iki özet çalışmanın yanı sıra, araştırmasıyla birlikte bir de öz geçmişini (CV) göndermelidir.
 10. Yayınlanmak üzere gönderilen araştırma ve çalışmalar, derginin bağlı olduğu standartlar ve kurallar çerçevesinde hakem sürecine tabi tutulur. Hakem süreci, bilimsel araştırmaları geliştirmek amacıyla en az iki hakem tarafından yürütülür.
 11. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen herhangi bir araştırmayı gerekçesini belirtmeksizin yayınlamama hakkını saklı tutar.
 12. Yayın Kurulu, derginin yayın politikalarına uygun olarak gönderilen araştırmalarda gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
 13. Araştırmasının yayınlandığı derginin bir adet elektronik kopyası araştırmacıya gönderilir.

Yazım Kuralları

 1. Araştırma, 8000 kelimeyi, yani şekiller, grafikler, tablolar ve kaynaklar dâhil olmak üzere toplamda 30 sayfayı geçmemelidir.
 2. Makalenin başında en az 120, en fazla 200 kelimeden oluşan öz/abstract yer almalı ve 4 ya da 5 kelimelik anahtar kelimeler (keywords) kısmı bulunmalıdır.
 3. Makalenin Arapça kısmı için yazı tipi (Traditional Arabic), yazı boyutu 16, dipnot yazı boyutu ise 13 olarak kullanılırken, İngilizce kısmı için yazı tipi (Times New Roman), yazı boyutu 11, dipnot yazı boyutu ise 9 olarak kullanılır. Başlıklar ise kalın siyah yazı tipiyle (Bold) yazılır.
 4. Dipnot: Kur’an ayetleri; sure adı, ayet numarası ve aralarına iki nokta konularak belirtilir. Örnek: (Bakara: 2) Hadisler; ravi, kitap, konu ve hadis numarası zikredilerek belirtilir. Kaynaklar şu şekilde belirtilir: Kaynak belirtilirken öncelikle yazarın adı, ardından sırasıyla kitabın adı, tahkik edenin adı (eğer varsa), yayın yeri, yayınevi, baskı sayısı, baskı tarihi, bölüm ve sayfa numarası zikredilir. Örnek: Yasin, Abdusselam – Tenvir el-Mü’minat, Beyrut, Dar el-Lübnan, 1. Baskı, 2003, 1/8.  Aynı kaynaklar artarda zikredildiğinde, yazarın adı, kitabın adı, bölüm ve sayfa numarasının belirtilmesi yeterlidir. Örnek: Yasin, Abdusselam – Tenvir el-Mü’minat, 1/8
 5. Yazım kuralları, dipnotlar ve kaynakça için “APA 6. Sürüm (American Psychological Association 6th Edition)” esas alınmalıdır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Mirka İslami Araştırmalar Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir. Mirka İslami Araştırmalar Dergisi ‘da uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Mirka İslami Araştırmalar Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe). Ayrıca bkz. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018) Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir. Bk. İngilizcede Yayınlanan Bilimsel Makalelerin Yazar ve Çevirmenlerine Yönelik EASE (European Association of Science Editors) İlkeleri

Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır.

Yazarların Sorumlulukları

Dergiye yayımlanmak için gönderilen yazı türleri yazı kategorisinde, hazırlayanlar ise yazar genel başlığı altında değerlendirilir.       

Dipnot ve kaynakça bir bütün olmalıdır. Bu sebeple kaynakça listesi eksiksiz hazırlanmalıdır.

İntihal sistemini etkisiz hale getiren yazım türü ve sahte veriye yer verilmemelidir.

Her makale bir defa yayımlanır ve yayım süreci uzun bir emek istediğinden yazarlardan bu konuda özverili olmaları beklenilir. Dolayısıyla aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemesi gerekir.

Araştırma makalelerinin bilimsel gayelerle yazılmış olması, amaç, sonuç, hipotez ve problem gibi bilimsel bölümler içermesi gerekir. Diğr makale türleri de kendi kategorisinde özgün olmalı ve bilime yön vermelidir.

Tüm yazarlar ön kabul sırasında sekreterin önerilerini dikkate almalı, geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakem makaleyi kabul ettikten sonra makul sürelerde makaleyi değerlendirmeli ve değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

Hakem sürecinden geçen makaleler Arapça ve İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 20 gün içinde tamamlanır.

Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.

Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

Mirka İslami Araştırmalar Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda [email protected] adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Mirka İslami Araştırmalar Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Veritabanlarında İndeksleme

Arşiv

Eski sayılara bak